10.12.2018 Kocaeli Rehber Sitesi İletişim reklam@kocaelisitesi.com

Ülkemizdeki Hane halkı ve Bireylerin Özellikleri

Ülkemizdeki Hane halkı ve Bireylerin Özellikleri

Ülkemizdeki Hane halkı ve Bireylerin Özellikleri

1. Örnekleme seçilen hanelerde, araştırmadan önceki geceyi o hanede geçiren kişi sayısı (de facto nüfus) 44 607 kişi olarak bulunmuştur.

2. Hanehalkı başına ortalama 3.81 kişi düşmektedir.

3. Hanehalklarında beslenme konusunda aile bireylerinin sorumluluğunu alan ve dolayısıyla hanehalkı görüşmesi yapılan kişilerin yaklaşık dörtte üçünü kadınlar oluşturmaktadır.

4. Genç erkek ve kadınlar, daha ileri yaştaki erkek ve kadınlardan daha eğitimlidir.

5. Kentlerde yaşayan kadın ve erkeklerin kırsal alanda yaşayanlara oranla daha eğitimli olduğu saptanmıştır.

6. En fazla eğitimli erkekler, ortanca eğitim süresi 5’in üzerinde olan İstanbul ve Doğu Marmara’da iken ülke geneli için bu rakam 5 yıldır.

7. En az eğitimli kadınlar, ortanca eğitim süresi 5’in altında olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşarken ülke geneli için ortanca eğitim süresi 5 yıldır.

Bireylerin Özellikleri

8. 65 ve üzeri yaş grubundaki kadınların sadece %2’si lise ve üzeri eğitim görmüştür.

9. Yaş grubu 25-29 olan kadınların %33’ü lise ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir.

10. Erkeklerin kadınlara, kentlerde yaşayan kişilerin ise kırsal alanda yaşayanlara göre daha eğitimli olduğunu görülmüştür.

11. Medeni duruma ilişkin bulgular, erkekler için 16071 birey üzerinde sorgulanırken, %32.8’inin hiç evlenmemiş, %64.3’ünün halen evli ve %0.9’unun boşanmış olduğu saptanmıştır.

12. Yaş grubu 50-54 ve üzeri olan bireylerden, eşlerinin ölmüş olduğunu bildirenlerin sayısı yaşa bağlı olarak düzenli bir artış göstermektedir.

13. Kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan bireylerin medeni durumları arasında farklılık görülmemektedir.

14. Boşanma durumunun yüzde olarak en sık görüldüğü bölgeler İstanbul (%2.3) ve Ege bölgeleri (%2.3) dir.

15. Hanede yaşayan tüm bireylerin sosyal güvence ve sosyal yardım alma durumlarına bakıldığında, sağlık sigortası olmayan bireylerde 20-24 (%21.9) ve 15-19 (%18.7) yaş aralığında artış olmakla birlikte, 50-54 yaş aralığından sonraki yaş aralıklarında, sağlık sigortası olmayanların oranı azalmaktadır.

16. Kentsel yerleşim yerlerinde yaşayanların yarısına (%49.4) sosyal güvence sağlayan kurum SSK iken, kırsal alanda bu oran %28.4’e düşmektedir.

17. Yeşil kart sahibi olanların oranı ise kırsalda %28.7 iken, kentlerde bu oran %12.2’ye düşmektedir, BAĞ-KUR güvencesinde olanların oranı ise kırsal yerleşim yerlerinde %20.7’ye çıkmaktadır.

18. Kentlerde yaşayan kişilerin %9.3’ü sosyal yardım alırken, kırda yaşayan kişiler arasında bu oran %13.7’ye çıkmaktadır.

19. En çok yardım alınan kurumları kentlerde kaymakamlık (%34.5) ve belediyeler (%31.8), kırda ise kaymakamlık (%47.4) oluşturmaktadır.

20. Genel olarak Türkiye’de her 10 hanenin 9’u iyileştirilmiş içme suyu kaynağına ulaşabilmektedir.

21. Kentteki ve kırdaki hanelerin iyileştirilmiş su kaynağına ulaşma durumları birbirine benzer orandadır.

22. Türkiye’deki konutların yarısında evde/bahçede şehir suyu ve %28.5’inde şişe suyu/damacana/pet su kullanılmaktadır.

23. Türkiye’deki hanelerin büyük çoğunluğu evin içinde bir tuvalete sahiptir (%80.6).

24. Hanehalklarının %97.8’i en iyi atık sistemine sahiptir. Hanehalklarının sadece %0.4’ünün tuvaleti yoktur veya tuvaletini diğer hanelerle paylaşmaktadır.

25. Kentteki hanehalklarının çoğunluğunda (%92.3) kırdakilerin ise yaklaşık yarısında tuvalet kanalizasyona bağlıdır.

26. Kırdaki hanehalklarının tuvaletlerinin yaklaşık yarısı (%46.5) kapalı çukura sahiptir.

27. Türkiye’deki hanehalklarının büyük çoğunluğu buzdolabı (%98), televizyon (%93.3), cep telefonu (%91.9), gazlı/elektrikli fırın (%78.1), mutfak robotu/mikser/blender (%51.7), bilgisayar (%45.3) gibi temel ev ve iletişim aletlerine sahiptir.

28. Hanelerin %30’unda internet bağlantısı vardır ve bu oran kentteki hanelerde %36.7’ye yükselmektedir.

29. Kentteki hanehalklarının hemen hemen tüm dayanıklı tüketim mallarına sahip olma oranları kırdan daha yüksektir.

30. Türkiye’deki hanehalklarının %33.2’si özel araba, %6.6’sı motosiklete sahiptir.

31. Kırsal alandaki hanehalklarının %30.1’i taksi/minibüs/otobüs veya traktöre sahiptir. Motosiklete sahip olma oranı kırsal alanda %11.6’dır.

32. Türkiye’deki hanehalklarında ev spor aletlerine sahip olma oranları çok düşüktür (%5.9).

33. 0-5 yaş grubundaki çocukların %51.7’si erkek, %48.3’ü kızdır.

34. 0-5 yaş arası çocukların %0.7’si 0 ay, %3.4’ü 1-3 ay, %3.2’si 4-6 ay, %8.5’i 7-12 ay, %6.7’si 13-18 ay, %5.6’sı 19-23 ay ve %72’si 24-60 ay arasında yer almaktadır.

35. 0-5 yaş arası çocukların yerleşim yerlerine göre dağılım incelendiğinde, çocukların %70’i kentte, %30’u kırsal alanda yaşadığı görülmüştür.

36. 0-5 yaş arası çocukların annelerin %51.3’ünün eğitim durumunun ilköğretim 1. kademe olduğu görülmektedir, annelerin %17.6’sı ise okur-yazar değildir.

37. Türkiye genelinde 0-5 yaş grubu çocukların bakımından sorumlu kişilerin %95.6’sı kadın, %4.4’ü erkektir.

38. Türkiye genelinde 0-5 yaş arası çocukların %1.0’i zihinsel ve/veya bedensel engelli olup, engellilik oranı kentsel ve kırsal bölgelerde, erkekler ve kızlarda (%1.1) benzerdir.

39. Seçilen hanelerde ulaşılan 6-11 yaş grubu çocukların %52.2’si erkek, %47.8’i kızdır.

40. 6-11 yaş grubu çocukların %43.1’i 6-8 yaş grubu, %57’si ise 9-11 yaş grubunda yer almaktadır. Yerleşim yerlerine göre dağılım incelendiğinde, çocukların %72.3’ü kentte, %27.7’si kırsal alanda yaşadığı görülmüştür.

41. 6-11 yaş grubu çocukların %9.7’si okuryazar değildir, %36.2’si ilkokulu bitirmemiştir. Çocukların %52.8’i ilköğretim 1. kademe, %1.3’ü ilköğretim 2. kademe öğrencisidir.

42. Türkiye genelinde 6-11 yaş grubu çocukların %3.2’si zihinsel ve/veya bedensel engelli olup, engellilik oranı erkeklerde (%3.7), 9-11 yaş grubunda (%3.4), 510 kentsel yerleşim yerlerinde (%3.3) ve Batı Anadolu’da (%8) daha yüksek bulunmuştur.

43. Türkiye genelinde 6-11 yaş grubu çocukların bakımından sorumlu kişilerin %94.8’i kadın, %5.2’si erkektir.

44. 12 yaş ve üzeri bireylerde Türkiye genelinde erkeklerin %15.1’inin ve kadınların %34.7’sinin eğitimi yok/ilkokulu bitirmemiştir.

45. Toplamda ise 12 yaş ve üzeri bireylerin %27.2’sinin eğitimi yok/ilkokulu bitirmemiş, %38.6’sı ilköğretim 1.kademe, %13.3’ü ilköğretim 2. kademe ve %20.9’i lise ve üzerinde eğitim durumuna sahiptir.

46. Lise ve üzerinde bir okuldan mezun olmuş erkek ve kadınların oranı kentte (sırasıyla %35.9 ve %20.8), kıra (sırasıyla %16.1 ve %6.1) göre daha fazla bulunmuştur.

47. Türkiye genelinde 12 yaş ve üzerinde olan bireylerin %98.8’inin hiçbir engelinin bulunmadığı, %1.3’ünün ise zihinsel ve/veya bedensel engelli olduğu belirlenmiştir.

48. 12 yaş ve üzerindeki bireylerin medeni durumları incelendiğinde, Türkiye genelinde 12 yaş ve üzerinde olan bireylerin %28.6’sının hiç evlenmediği, %62.0’sinin halen evli olduğu, %6.2’sinin eşinin ölmüş, %2.3’ünün boşanmış, %0.9’unun eşinden ayrı yaşadığı bulunmuştur.

49. 15-49 yaş grubunda yer alan kadınların evlilik durumuna göre doğurganlık çağındaki kadınların çoğunluğunun (%74) halen evli, %26.0’nin ise evli olmadığı görülmektedir.

Kadınlar Ve Evlilikler

50. 15-49 yaş grubunda yer alan kadınların çoğunluğunun (%74) halen evli, %26.0’nin ise evli olmadığı görülmektedir. lerin oranı %20.1’dir. Gebe kadınlarda da Türkiye genelinde olduğu gibi süt tüketiminin tersine yoğurt, ayran, kefir vb. süt ürünlerini her gün tüketenlerin oranı %62.9’dur. Her gün peynir tüketenlerin oranının %83.4 olduğu bulunmuştur. Emziren kadınların son bir ay içindeki besin tüketim sıklıkları incelendiğinde hiç süt tüketmeyenlerin oranının %38.3 olduğu görülmüştür. Emziren kadınlarda her gün süt tüketenlerin oranı %17.9 iken, haftada 1-2 kez süt tüketenlerin oranı %19.0’dur. Emziren kadınlarda yoğurt, ayran, kefir vb. süt ürünlerini her gün tüketenlerin oranı %63.6’dır. Her gün peynir tüketenlerin oranının %80.9 saptanmıştır. 146. Türkiye genelinde kırmızı eti hiç tüketmeyenlerin oranı toplamda %20.2, erkeklerde %17.6, kadınlarda ise %23.2 olduğu saptanmıştır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ